Úřední hodiny
Po 7,30-12,00 13,00 - 16,00
Út 7,30-12,00 17,00 - 20,00
St 7,30-12,00
Čt 7,30-12,00 18,00 - 20,00
7,30-12,00 13,00 - 15,00

Úřad 383 372 383
Mistostarosta 721 506 139
Starosta 724 182 269
Email ou@nihosovice.cz
Povinné informace
Informace na žádost
Přílohy
Příloha č.1 - - odpověď dopis 22.9 2020.docx
Příloha č.2 - - odpověď dopis z 21.102020.docx
Příloha č.3 - - odpověď z 2020.docx
Příloha č.4 - - odpověď z 3.1.2021.docx
Příloha č.5 - - odpověď z 2021.docx
Příloha č.6 - - odpověď z 25.1.2021.docx
Příloha č.7 - - odpověď z 7.2.2021.docx
Příloha č.8 - - odpověď email z 24.4.2020.docx
Příloha č.9 - - odpověď_mail_z_28_9_2020.docx
Příloha č.10 - - odpověď z 20.9.2021.docx
Zveřejnil: Markéta Budínová 25.10.2021
Podatelna
Přílohy
Příloha č.1 - - info podatelna.docx
Zveřejnil: Markéta Budínová 22.08.2019
informace o zpracování osobních údajů
Přílohy
Příloha č.1 - - Info na web - MŠ.xlsx
Příloha č.2 - - Info na web - obec.xlsx
Příloha č.3 - - Info na web - ZŠ a MŠ.xlsx
Příloha č.4 - - Info na web - ZŠ.xlsx
Zveřejnil: Markéta Budínová 24.05.2018
Povinné informace

I. Povinně zveřejňované informace orgánů veřejné správy
1. Název

Obec Nihošovice

2. Důvod a způsobzaložení

Důvod a způsob založení povinného subjektu je dán zák. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění. Zde jsou také stanoveny základní podmínky a principy jeho činnosti.

3. Organizační struktura

Uvedeno v Informace o obci

4. Kontaktní spojení

Uvedeno v Informace o obci

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Uvedeno v Informace o obci

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Uvedeno v Informace o obci

4.3 Úřední hodiny

Uvedeno v Informace o obci

4.4 Telefonní čísla

Uvedeno v Informace o obci

4.5 Čísla faxu

Uvedeno v Informace o obci

4.6 Adresa internetové stránky

Uvedeno v Informace o obci

4.7 Adresa e-podatelny

Uvedeno v Informace o obci

4.8 Další elektronické adresy

Uvedeno v Informace o obci

5. Případné platby lze poukázat

Uvedeno v Informace o obci

6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu

Uvedeno v Informace o obci

7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu

Uvedeno v Informace o obci

8. Dokumenty


8.1 Seznamy hlavních dokumentů


8.2 Rozpočet


8.3. Informace o zpracování osobních údajů

 

 

 

Správce údajů: OBEC NIHOŠOVICE

 

Kontakty na správce najdete ZDE.

 

Jaká je odpovědnost správce?

 

Jako správce obec jsme odpovědni za veškerá zpracování Vašich osobních údajů v rámci některé agendy v obci. Dále vyřizujeme Vaše žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci o Vašich osobních údajích), námitky, a poskytujeme Vám informace o tom, jak a proč s vašimi osobními údaji nakládáme.

 

O řádné nakládání s osobními údaji se stará také pověřenec.

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

milada.vopalkova@sms-sluzby.cz
tel. +420 607 513 620.

 

K čemu je mi pověřenec?

 

Na pověřence se také můžete obracet s jakýmikoliv dotazy, podněty a požadavky na uplatnění Vašich práv, které se týkají přímo Vašich osobních údajů používaných v rámci některé agendy v obci,
a to zejména, pokud se nechcete obrátit přímo na zástupce obce.

 

Pověřenec Vaše dotazy, požadavky a podněty odborně vyhodnotí, předá správci spolu s doporučením, jak je řešit, případně vám poskytne základní informace a konzultaci. Je vázaný mlčenlivostí a dodržuje důvěrnost i o stížnostech[1]. Odpovědný za vyřízení Vašich dotazů, podnětů, námitek a požadavků je však výhradně samotný správce.

 

Jaká jsou Vaše práva?

 

Pokud Vaše osobní údaje používáme v rámci nějaké agendy v obci (odborně řečeno – naše obec
je zpracovává jako správce), máte právo:

 

 1. Dotázat se, zda se zpracovávají, a žádat jejich kopii (export)(podrobněji čl. 15 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679, dále používáme zkratku ON). V případě, že Váš požadavek na poskytnutí těchto informací bude zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený, zejména opakovaný v krátké době, můžeme požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad za poskytování informací ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

  Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

  a) Materiál:
  - černobílá listina A4 - 2,- Kč*
  - barevná listina A4 - 4,- Kč*
  - CD-ROM - 20,- Kč
  b) Poštovní služby:
  - dle platného ceníku České pošty
  c) Hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé a složité vyhledávání informací:
  - 250 Kč za každou započatou hodinu

  * Při oboustranném tisku nebo větších formátech se náklady násobí

  Zjevně bezdůvodný nebo nepřiměřený požadavek můžeme též odmítnout.

 2. Požadovat opravu svých osobních údajů, pokud jsou nepřesné, požadovat jejich vymazání, pokud se zpracovávají neoprávněně, a požadovat, abychom jejich zpracování omezili (podrobněji čl. 16, 17 a 18 ON).

 3. Dále v případech, kdy zpracování probíhá proto, že tím plníme náš úkol ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni (čl. 6 odst. 1 písm. e) ON), anebo kvůli našemu oprávněnému zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ON), máte právo podat proti tomuto zpracování tzv. námitku (podrobněji čl. 21 ON).

 4. Dále máte právo se o zpracování svých osobních údajů dozvědět informace, vztahující
  se k jednotlivým agendám („účelům zpracování“). Jejich obecný přehled zveřejňujeme níže.

 5. Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na tom, že jste nám k němu udělili souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. anebo čl. 9 odst. 2 písm. a ON), máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Souhlas odvoláte tak, že na adresu ou@nihosovice.cz zašlete zprávu, v níž uvedete, o jaký souhlas jde a že ho odvoláváte. Totéž můžete zaslat i listinnou zásilkou na naši adresu, uvedenou na začátku tohoto textu, anebo osobně.

 6. Ve Vašich dotazech, podnětech a požadavcích ke svým osobním údajům se musíte identifikovat
  a uvést na sebe kontakt, protože zpravidla budeme muset nejprve ověřit Vaši totožnost. Vyřízení urychlíte, pokud se na nás obrátíte způsobem prokazujícím Vaši totožnost, jako je datová schránka, e‑mail s uznávaným elektronickým podpisem anebo listinné podání s ověřeným podpisem, případně se na obecní úřad dostavíte osobně s průkazem totožnosti.

 7. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením dotazu, požadavku nebo podnětu správcem, máte právo podat stížnostÚřadu pro ochranu osobních údajů. Předtím je ale vždy vhodné projednat problém s pověřencem. Jeho úkolem je především právě dohlížet na to, zda s Vašimi údaji pracujeme řádně a neporušujeme Vaše práva.

 

 

Jaké osobní údaje v jednotlivých agendách („účelech zpracování“) zpracováváme?

 

Obec:

 

Velkou část údajů o občanech obce, vlastnících nemovitostí v  naší obci nebo dalších lidech zpracováváme, protože nám to přímo ukládají zákony či navazující prováděcí předpisy (například zákon o evidenci obyvatel, zákony o volbách, stavební zákon, zákon o obcích, o místních poplatcích,
o matrikách, zákon o svobodném přístupu k informacím a mnoho dalších). Takto zpracováváme především jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, údaje o uzavření manželství, o úmrtí a další údaje, zejména ze žádostí a dalších podání. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti státním a dalším úřadům a veřejným institucím.

 

Dále zpracováváme na základě smluv údaje o našich zaměstnancích a dodavatelích či jejich zástupcích. Takto zpracováváme především jejich jmenné a kontaktní údaje, údaje o platu a odměně a dalších platbách, údaje pro zdravotní a sociální pojištění, bankovní spojení a další podobné údaje. Na základě smluv také zpracováváme údaje o kupcích a nájemcích nemovitostí. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, případně je předáváme v rámci plnění zákonné povinnosti ČSSZ, finanční správě, Úřadu práce ČR, zdravotním pojišťovnám a dalším úřadům.

 

Dále na základě plnění úkolu ve veřejném zájmu zpracováváme některé osobní údaje v dalších evidencích, například pro informování občanů, pro oceňování jejich jubileí, zajištění některých služeb (např. vyúčtování vodného a stočného), pro vypořádání veřejného projednání územního plánu a pro další účely. S těmito údaji pracují určení zaměstnanci na našem úřadě, v některých oblastech
je předáváme i dalším příjemcům (například v oblasti územního plánu jeho pořizovateli).

 

Na základě oprávněného zájmu obce zpracováváme některé osobní údaje v rámci ochrany majetku obce (například kamerové systémy, zabezpečení objektů), v rámci ochrany informačních
a komunikačních systémů obce (například IP adresy návštěvníků webu, přihlašování na wifi). S těmito údaji pracují pouze určení zaměstnanci na našem úřadě, v případě incidentů je poskytneme Policii ČR či dotčeným osobám.

 

Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou k účelu, pro který je zpracováváme, případně po dobu stanovenou spisovým a skartačním řádem.

 

Osobní údaje nepředáváme do nečlenských států Evropské Unie.

Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.[1] Čl. 38 odst. 5 ON

 

 
9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají písemně nebo ústně.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti, stížnosti, návrhy a jiné podněty lze podat poštou, na obecním úřadě v úřední hodiny nebo elektronicky.

11. Opravné prostředky


12. Formuláře


13. Popisy postupů


14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy


14.2 Vydané právní předpisy


15. Úhrady za poskytování informací


15.1 Sazebník Úhrad za poskytování informací ve smyslu Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

 

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

a) Materiál:
- černobílá listina A4 - 2,- Kč*
- barevná listina A4 - 4,- Kč*
- CD-ROM - 20,- Kč
b) Poštovní služby:
- dle platného ceníku České pošty
c) Hodinová sazba za mimořádně rozsáhlé a složité vyhledávání informací:
- 250 Kč za každou započatou hodinu

* Při oboustranném tisku nebo větších formátech se náklady násobí15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy


16.1 Vzory licenčních smluv


16.2 Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.II. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje obec informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
Zveřejnil: Markéta Budínová 11.04.2013
| 1-4 | Celkem 4 čl. (1 str.)